मराठी भाषा/शब्द

Wikibooks से
Jump to navigation Jump to search

शब्द हा वण्र पासून बनतो उदाहरण -- मी हा म+ई या दोन वण्र यांनी बनला आहे।