हिन्दी व्याकरण/प्रत्यय/इ

Wikibooks से
Jump to navigation Jump to search
हिन्दी व्याकरण
प्रत्यय/आन प्रत्यय/इत

प्रत्यय[सम्पादन]

मूल शब्द

हर, गिर, दशरथ, माला

प्रत्यय

हरि, गिरि, दाशरथि, माली