हिंदी व्याकरण/प्रत्यय/इत्र

विकिपुस्तक से
हिंदी व्याकरण/प्रत्यय
 ← प्रत्यय/इत इत्र प्रत्यय/इयल → 

प्रत्यय[सम्पादन]

मूल शब्द

चर्, पो, खन्

प्रत्यय

चरित्र, पवित्र, खनित्र