हिंदी व्याकरण/प्रत्यय/य

विकिपुस्तक से
हिंदी व्याकरण/प्रत्यय
 ← प्रत्यय/म प्रत्यय/या → 

प्रत्यय[सम्पादन]

मूल शब्द

गद्, पद्, कृ, पंडित, पश्चात्, दंत्, ओष्ठ्

प्रत्यय

गद्य, पद्य, कृत्य, पाण्डित्य, पाश्चात्य, दंत्य, ओष्ठ्य